PRAVILA KONKURSA „Honor Bluexmas“

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

Huawei Technologies d.o.o. Vladimira Popovića 38 Beograd, matični broj: 20338482 , PIB 105196639 (u daljem tekstu „Organizator“ ili „Honor”).

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „Honor Bluexmas“ (u daljem tekstu: Konkurs) koji će biti organizovan na web stranici, koja se nalazi na adresi www.bluexmas.rs/ (u daljem tekstu: „Stranica“). U svrhe promocije Honor, Organizator ovim putem javno objavljuje pravila za nagradni konkurs pod nazivom “Honor Bluexmas” (u daljem tekstu: „Konkurs“), u skladu sa odredbama ovih Pravila i primenljivih propisa kojima se uređuje javno obećanje poklona.

Učestvovanjem u ovom Konkursu učesnici prihvataju ova Pravila.

Konkurs počinje 20.12.2017. i završava se 10.01.2018. u 12h.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU

Pravo učešća u nagradnom konkursu imaju svi korisnici internet mreže u Republici Srbiji. Pri registraciji, učesnik se registruje dostavljajući ispravne lične podatke. Maloletna lica mogu učestvovati u Konkursu i ukoliko je pobednik Konkursa maloletno lice, na putovanje može ići isključivo sa jednim roditeljem ili drugim punoletnim licem uz saglasnost roditelja.

Za učešće u nagradnom konkursu, potrebno je da učesnik poseti web stranicu www.bluexmas.rs/, a da bi učestvovao u nagradnom konkursu, učesnik se registruje ostavljanjem svojih ličnih podataka. Od učesnika se traži da na Microsite-u postavi jednu fotografiju za koju misli da je najadekvatnija i koja predstavlja njegov/njen omot hip hop albuma.

Sve fotografije koje učesnik kreira i pošalje Organizatoru preko web stranice / microsite-a (upload) postaju javni i Organizator ih može koristiti u svrhe promocije. Svojim učešćem u Konkursu, Učesnik garantuje da ima saglasnost za korišćenje fotografija. Pravo na učestvovanje nemaju zaposleni kod Organizatora i članovi njihovih užih porodica (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća).

Kupovina proizvoda iz asortimana Organizatora nije uslov za učešće u nagradnom konkursu.

5. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Organizator odnosno lice angažovano od strane Organizatora na realizaciji ovog konkursa će lične podatke učesnika Konkursa koristiti isključivo radi ispunjenja svojih obaveza iz Konkursa i u druge svrhe ih neće koristiti.

U toku korišćenja aplikacije i učešća u Konkursu, Organizator ne čuva nikakve podatke o učesniku. Podaci koje učesnici ostave nalaze se na sajtu Konkursa i pristup podacima ima agencija „Pioniri communications“ d.o.o. Beograd i njima se pristupa prilikom objave dobitnika. Nakon završetka Konkursa, sajt neće biti aktivan, a podaci o učesnicima će biti izbrisani.

Učesnik koji dobije nagradu pristaje da Organizator na svom nalogu na društvenim mrežama (poput: Facebook-a, Twittera, Instagrama...) objavi njegovo ime i prezime.

Učestvovanjem na Konkursu, podrazumeva se da je Učesnik dao sledeću izjavu u smislu propisa o Zaštiti podataka o ličnosti:

“Saglasan/saglasna sam i ovlašćujem Organizatora Konkursa da moju fotografiju i moje podatke, koje sam dostavio/dostavila na Konkurs, kao i moje podatke koji se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatraju ličnim podacima, može koristiti samo u svrhu i za potrebe sprovođenja Konkursa, objavljivanja pobednika Konkursa, za vreme trajanja konkursa i do okončanja postupka dodele nagrada pobedniku i da ih u druge svrhe ne može koristiti.“

5.1. RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI:

Huawei Technologies d.o.o. Vladimira Popovića 38 Beograd, matični broj: 20338482.

Pristup podacima o učesnicima ima i agencija „Pioniri communications“ d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 45a, matični broj: 20792531, koja pruža usluge Organizatoru iz oblasti digital marketinga.

5.2. PRAVA LICA (prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)

Pravo na obaveštenje o obradi

Lice ima pravo da zahteva da ga rukovalac istinito i potpuno obavesti o tome:

 • da li rukovalac obrađuje podatke o njemu i koju radnju obrade obavlja;
 • koje podatke obrađuje o njemu;
 • od koga su prikupljeni podaci o njemu, tj. ko je izvor podataka;
 • u koje svrhe obrađuje podatke o njemu;
 • po kom pravnom osnovu obrađuje podatke o njemu;
 • u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o njemu;
 • ko su korisnici podataka o njemu;
 • koje podatke, odnosno koje vrste podataka o njemu koriste;
 • u koje svrhe se koriste podaci o njemu;
 • po kom pravnom osnovu koristi podatke o njemu;
 • kome se podaci prenose;
 • koji podaci se prenose;
 • u koje svrhe se podaci prenose;
 • po kom pravnom osnovu se podaci prenose;
 • u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.

6. NAČIN OBJAVE MATERIJALA UČESNIKA NAGRADNOG KONKURSA

Materijali postavljeni od strane učesnika nagradnog konkursa se automatski objavljuju i Organizator ne odgovara za sadržaj postavljen od strane korisnika. Organizator će, ukoliko utvrdi da postavljeni sadržaj vređa, diskriminiše, nije u skladu sa opšte prihvaćenim kodeksima pristojnog ponašanja, ukloniti sadržaj. Učesnik može kreirati neograničen broj objava.

7. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITAKA ODNOSNO DODELE POKLONA

Dobitnike bira Honor komisija. Komisija bira najkreativniju osobu koja je na najbolji način odgovorila na zadatak.

Nagrada konkursa podrazumeva putovanje u Berlin i uživanje u mnogim propratnim aktivnostima, kao i poseti najvećem Hip Hop koncertu godine. Pobednik konkursa ima pravo da na ovo muzičko putovanje povede jednu osobu po izboru, koja mora biti punoletna.

Honor komisija izabrana je od strane Organizatora i čine je predstavnici brenda i Agencije. Komisiju čine Katarina Batuta, Ivana Rašić i Nemanja Blažić.

Organizator se obavezuje da će o dobitku poklona obavestiti javnost odmah po objavljivanju dobitnika putem zvanične Facebook stranice Honor na adresi: https://www.facebook.com/HonorSrbija/, a dobitnika putem email-a i/ili telefona.

8. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid ličnog dokumenta iz kojeg je vidljivo njegovo/njeno ime i prezime.

Ukoliko dobitnik nagradnog konkursa postupi suprotno ovim pravilima, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu, i u tom slučaju nagrada se dodeljuje sledećem učesniku sa najvećim brojem glasova prema Rang listi koju je formirala Honor komisija izabrana od strane Organizatora. Pobednik konkursa dužan je da u roku od 5 dana nakon završetka konkursa potvrdi da će primiti nagradu i ići na putovanje u Berlin.

Ukoliko iz bilo kog razloga pobednik bude sprečen da putuje ili odustane, nije moguće pokloniti nagradu već će komisija nagradu dodeliti nekom drugom.

Učesnici koji učestvuju na nagradnom konkursu ne mogu zahtevati poklone u većim količinama ili drugačije poklone od onih koji su navedeni ovim Pravilima od strane Organizatora.

9. ŽALBE I REKLAMACIJE

Sve žalbe i reklamacije povodom konkursa rešava Organizator. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da će ih u što kraćem roku otkloniti i o tome obavestiti učesnike.

10. DISKVALIFIKACIJA IZ NAGRADNOG KONKURSA

Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu ili zloupotrebiti učestvovanje u nagradnom konkursu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz daljeg učestvovanja i/ili zabranu učestvovanja onog ko je navedena pravila prekršio. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika, na bilo koji način, pokušava da prekrši pravila učestvovanja (bilo kakve naznake varanja), Organizator zadržava pravo da ga diskvalifikuje iz nagradnog konkursa i zanemari njegovo učestvovanje bez daljeg obrazloženja.

Učesnik je odgovoran za tačnost informacija.

Fotografije koje nisu u skladu sa pravilima nagradnog konkursa, sadrže neadekvatan sadržaj i koje, po proceni administratora, ne odgovaraju pravilima ili opštim prihvaćenim kodeksima lepog ponašanja, će automatski biti diskvalifikovani i obrisani.

11. AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNA SVOJINA

Pristupanjem konkursu, smatraće se da je učesnik dao sledeću izjavu:

„Potvrđujem da sam isključivi nosilac svih autorskih prava na delu, fotografiji, idejama i sl. sa kojima učestvujem na konkursu i potvrđujem da treća lica nemaju bilo kakvih prava, pretenzija i potraživanja na njima”.

Svi proizvodi i oznake proizvoda Organizatora prisutni u toku konkursa predstavljaju intelektualnu svojinu Organizatora, pa je zabranjena njihova izmena, kopiranje, preprodaja odnosno bilo kakva reprodukcija bez prethodne pisane saglasnosti vlasnika prava. Naziv Huawei, bilo u tekstualnom bilo u grafičkom obliku, je zaštićeni znak. Nosilac prava zaštićenog znaka je Organizator. Zaštićeni znak ni na koji način i ni pod kakvim uslovima ne sme se koristiti bez prethodne pismene saglasnosti Organizatora.

Protivpravno korišćenje može povući za sobom pravne posledice koje proizilaze iz autorskih, građanskih odnosno krivičnih propisa.

12. PRAVILA I NJIHOVE IZMENE

Organizator zadržava pravo da dopuni ili izmeni ove uslove odnosno sam Konkurs i da o tome na blagovremen i pogodan način obavesti učesnike putem objava na svojoj Facebook stranici.

14. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornost za:

 • Sadržaj fotografija učesnika, postavljenih na nagradnom konkursu i bilo koje neželjene posledice koje ovi materijali mogu prouzrokovati, kako učesnicima tako i trećim licima, uključujući, ali se ne ograničavajući na povrede i bilo koje druge neugodnosti nastale usled učešća u samom nagradnom konkursu;
 • bilo koje posledice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja i zloupotrebe sistema funkcionisanja nagradnog konkursa na štetu učesnika ili trećeg lica;
 • (ne)funkcionisanje interneta, kao i posledice (ne)funkcionisanja bez obzira na razlog (ne)funkcionisanja.
 • (ne)istinitost podataka koje učesnici ostavljaju.
 • <

Svaki učesnik je lično odgovoran i obavezan da prilikom učešća u Konkursu ne koristi neovlašćeno tuđu e-mail adresu ili telefon ili lične podatke i u pogledu toga Organizator ne može snositi nikakvu odgovornost.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isporučivanja nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao učesnik (npr. pogrešno ime ili adresa, itd.) odnosno za štete, koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju društvenih mreža ili samog sajta. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova učesnik prima k znanju da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mrežu.

Učešće u Konkursu zavisi i od kapaciteta servera, odnosno zasićenosti mreže, pa shodno tome, gore navedene okolnosti povremeno mogu negativno uticati na pristup Konkursu.

OSTALO

Informacije saopštene od strane učesnika Organizator koristi isključivo radi stupanja u kontakt u vezi sa poklonima, trećem licu ih ne saopštava, a podatke ne arhivira.

U Beogradu, 20. decembra 2017.